Algemene verkoopsvoorwaarden:

Alle klachten moeten schriftelijk en binnen de 8 dagen na factuurdatum geschieden.
Alle facturen zijn contant betaalbaar te Scherpenheuvel-Zichem.
Indien binnen de 15 dagen geen betaling, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd.
Daarenboven zal elk bedrag dat niet binnen de 15 dagen na factuurdatum betaald werd,
automatisch en van rechtswege verhoogd worden met een onverminderbare forfaitaire vergoeding van
15% en een minimum van € 80 ten titel van schadeloosstelling.
Voor alle geschillen is alleen de handelsrechtbank van Leuven bevoegd.